Slider

Johtamisen kehittäminen

Jos asioita tehdään samalla tavalla kuin aina ennenkin, saadaan samanlaisia tuloksia kuin aiemminkin. Olisi siis harhaa ajatella, että johtamisessa ei tarvita uusia ajatuksia ja toimintamalleja silloin, jos organisaatiota halutaan rukata ketterämmäksi ja jos jatkuvan parantamisen menetelmiä halutaan osaksi kaikkien jokapäiväistä toimintatapaa.

Meiltä saat tarpeisiinne räätälöidyt johdon valmennuspaketit. Olemme kokenut Lean-valmentaja ja autamme asiakkaitamme onnistumaan. Voimme avustaa teitä esimerkiksi yrityskohtaisen etenemissuunnitelman luomisessa tai tukemalla pienimuotoisen pilottihankkeen toteuttamisessa. Ota yhteyttä niin keskustellaan yrityksenne tarpeista tarkemmin!

Ota yhteyttä

 

Johtamisen kehittämisessä huomioidaan johtaminen yrityksen kaikilla tasoilla

Johtaminen arjessa heijastaa yrityksen arvomaailmaa ja niitä keinoja ja tapoja, joilla menestystä ja tuloksia on aiemmin saavutettu. Johtamisen malli on usein syvällä yrityskulttuurissa, ja vaikutteet omaan johtamistoimintaan otetaan luontevasti edeltäjiltä ja omilta esimiehiltä. Yrityskulttuuri ja siitä peilautuva johtamisen malli vaikuttavat myös suuresti tapaan huomioida asiakkaat, rakentaa organisaatiomalleja, tukea läpäiseviä arvoketjuja, asettaa tavoitteita ja palkita suorituksista, tehdä päätöksiä sekä ajatella poikkiorganisatoorista yhteistyötä. Kaikki olennaisia asioita, kun jatkuvan parantamisen keinoja halutaan ottaa käyttöön menestyksellisesti.

Jotta jatkuvan parantamisen periaatteita ja menetelmiä voidaan tuloksellisesti soveltaa, on aina uskallettava ja haluttava pohtia myös johtamisen kehittämistä kaikilla organisaation tasoilla. Karkeasti sanottuna, on epärealistista ajatella, että organisaatio muuttuu ketteräksi kouluttamalla etulinjan yksiköille Lean-menetelmiä ilman, että keski- ja ylemmän johdon johtamista ja painopisteitä samalla kehitetään. Nykyisessä johtamismallissa olevat vahvuudet on tunnistettava ja niitä vahvistettava, johtamisroolit ja -tyylit sovittava ja valmennettava uutta osaamista mahdollistamaan haluttua arjen käyttäytymistä.

Tiedetään, että yhtä oikeaa mallia johtaa menestyksellisesti ei ole olemassa. Siksi johtamisen kehittämisessäkin on löydettävä yrityskohtaisesti räätälöity etenemismalli. Esillä on aina sekoitus johtamismenetelmiä ja työkaluja, johtamisjärjestelmä ja eritoten johtamistyyli.

”Do not blame the operators – they are an image of management”

Ota yhteyttä

Mitä asioita liittyy johtamisen kehittämiseen, kun jalkautetaan Lean-menetelmiä?

Johdon tehtävissä työskenteleville korostuvat kolme asiaa:

1) He tarjoavat selkeän vision ja terävän fokuksen kaikelle tekemiselle ja varmistavat, että strategia on kirkas, mittarit selkeät ja priorisoidut ja että läpimurtohankkeet pannaan toimeen tehokkaasti. Olennaista tässä on kyky sanoa ei, tarjota fokus ja mahdollistaa priorisointi. Tärkeää on myös osallistavasti muokata strategia toimenpiteiksi ja luoda kurinalainen seurantamalli, jota seurataan tinkimättömästi läpi koko organisaation.

2) He varmistavat, että jokaisen työntekijän tehtävät tuottavat asiakkaille arvoa. Jotta tämä olisi mahdollista, selkeät arvoketjut pitää olla kuvattuna ja parhaat käytännöt mallinnettuina.

3) He osallistavat jokaisen henkilön oman työnsä kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen niin, että näillä on edellytykset ja selkeä velvollisuus ehdottaa ja toimeenpanna ratkaisuja oman vastuualueensa ongelmiin. Tämä edellyttää:

 • vakioitua ja visuaalisesti selkeätä työtä
 • arvojen tukemaa yksilöiden voimaannuttamista
 • valmentavan johtamistyylin omaksumista
 • arjen johtamistilanteiden mallintamista

 

Lean-johtajuuden kulmakivet

Valmentavan johtamistyylin periaatteita soveltaa usea menestyksellisesti Lean-periaatteita soveltava organisaatio. Valmentavan johtajan toimintatavassa korostuvat toisaalta mm. suunnan näyttäminen ja edellytysten luominen ja toisaalta rakentavan reflektion mahdollistaminen ja jatkuvien oppimissyklien organisointi. Lean-johtajuuden kulmakivinä pidetäänkin Toyotan johtamis-oppaissa korostettuja ohjeita esimiehille:

 • Tee työ näkyväksi, kuvaa prosessi, aseta mittarit ja seuraa suorituskykyä.
 • Mene ja katso, johda etulinjassa, ole aktiivinen.
 • Kysy miksi, tunnista juurisyitä ja organisoi oppimistilanteita.
 • Osoita kunnioitusta, luo edellytykset onnistua, osallista.

 

Johtamista voidaan kehittää hyödyntämällä rutiineja

Vaikka johtamisen kehittämisen syvä ydin liittyykin johtajana ja esimiehenä olevan henkilön omiin toimintamalleihin ja käyttäytymiseen, voidaan haluttua uutta johtamistapaa edistää nopeastikin tuomalla uusia johtamisen menetelmiä ja edellyttämällä niiden käyttöä.

Johtamistyöhön liittyy aina myös rutiineja. Näiden rutiinien kuvaaminen ja vakiointi selkeyttävät, miten johtamista toteutetaan ja tämä toisaalta mahdollistaa jatkuvan parantamisen ulottamisen myös johtamiseen. Nopeimpia ja hyvin suosittuja keinoja kehittää johtamista onkin ottaa käyttöön erilaisia päivittäisjohtamisen rutiineja.

Tällä tarkoitetaan yleensä yhtäältä esimiehen ja hänen tiiminsä säännöllistä vuorovaikutusta arjen johtamisessa ja toisaalta systemaattista vuoropuhelua ja asioiden eskalointia eri toimintojen välillä, läpi organisaatiotasojen. Tavoitteena on parempi tilannetietoisuus kaikissa toiminnoissa ja organisaatiotasoilla sekä nopeampi päätöksenteko ja tilanteisiin reagointikyky. Liikkeelle voi lähteä hyvinkin yksinkertaisilla malleilla.

Mika Koivisto ja Risto Lintula

Tuloksellinen päivittäisjohtamisen käyttöönotto tarvitsee monta elementtiä toimiakseen

 • johdon vakioidut tehtävät päivittäisjohtamisessa eri organisaatiotasoilla
 • visuaaliset ohjaustavat ja poikkeamien tunnistamisen mallit
 • seurantarutiinit, päivittäiset vastuut, eskaloinnin mallit, reagointi
 • esimiesten auditointivastuut, jatkuvuuden varmistaminen

Räätälöimme johdon valmennuspaketteja tapauskohtaisesti. Voimme toteuttaa lähtötilanteen haastattelun ja rakentaa ydintiiminne kanssa yrityskohtaisen etenemissuunnitelman tai tukea pienimuotoisen pilottihankkeen toteuttamisessa valitussa yksikössänne.

Ole yhteydessä, kun haluat oppia huippuunsa viritettyä kehittämistoiminnan johtamista

Johtamisen kehittäminen voi merkitä eri ihmisille erilaisia asioita. Me ajattelemme, että johtaminen on tärkeä koordinointitehtävä. Jotta tässä onnistutaan organisaatiolle, sen pyrkimyksille sekä erityisesti yrityksen asiakkaille suotuisalla tavalla, tulee kehittää paitsi organisaation rakenteita ja työyhteisön toimintatapoja, myös johtajan omaa toimintaa.

Ota yhteyttä meihin, kun etsit yrityksellesi osaavaa ja kokenutta Lean-valmentajaa. Meidän avullamme onnistuu myös tehokas prosessien kehittäminen. Autamme yrityksiä onnistumaan.

Ota yhteyttä