Slider

Lean-menetelmällä tehostat yrityksesi toimintaa

Nordic Process Improvement on Lean-menetelmien kokenut, kansainvälinen asiantuntija. Me autamme yritystänne arvioimaan ja kehittämään nykyisiä johtamistapojanne. Lisäksi autamme Lean-ajattelun jalkauttamisessa sekä juuri teidän yrityksellenne soveltuvien Lean-menetelmien käyttöönotossa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Johdon rooli ratkaisevassa asemassa Lean-ajattelussa

Lean-ajattelussa tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen koko organisaation laajuisesti. Johdon rooli ja esimerkillä johtaminen onkin Lean-ajattelussa ratkaisevan tärkeää.

Kun puhutaan ketterästi kehittyvän organisaation johtamisperiaatteista, korostuvat seuraavat asiat:

 • näkyväksi tekeminen
 • suunnan osoittaminen
 • oma havainnointi siellä, missä arvo luodaan
 • uteliaisuus ja pyrkimys juurisyiden löytämiseen
 • valmentava johtamisote.

Organisaation kehittäminen Lean-menetelmien mukaisesti

Kun halutaan kehittää organisaatiota Lean-lähtöisesti, tulee aluksi ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset ja hahmottaa niiden toteuttamiseen tarvittavien prosessit ja toimintatavat.

Kun koko toimitus- tai palveluketju osallistuu asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, luodaan tehokas ja nopea toimintojen virtaus läpi koko prosessin. Lean-ajattelussa korostetaankin ns. virtaustehokkuutta eli koko toimitus- tai palveluketjun ja organisaation toiminnan kokonaisoptimointia, jotta asiakkaalle saadaan tuotettua korkein mahdollinen arvo. Perinteinen johtamistapa korostaa usein liiaksi yksittäisen työpisteen tai yksikön resurssitehokkuutta, mutta jättää kokonaisuuden huomioimatta.

Optimaalisen virtaustehokkuuden saavuttamiseksi ja prosessien joustavuuden lisäämiseksi tunnetaan useita kymmeniä erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joita usein kutsutaan Lean-menetelmiksi. Meillä on käytössämme suuri joukko näitä menetelmiä. Niiden avulla tehdään yrityksenne arvoketjut näkyviksi, tunnistetaan pullonkaulat ja muut toimintaa hidastavat elementit sekä parannetaan prosessien joustavuutta, jotta ne pystyvät tehokkaasti vastaamaan muuttuvaan asiakaskysyntään. Vaikka puhummekin paljon menetelmistä ja työkaluista, on ihmisten osallistaminen ja osaaminen ratkaisevan tärkeää, jotta saavutettavat tulokset jäävät pysyviksi. Lean-menetelmien avulla on mahdollista merkittävästi pienentää esimerkiksi toimintakustannuksia, mutta samalla tehdä tulosta tehokkaammin.

Lean-ajattelun mielenkiintoinen historia

Lean-ajattelu ja sen myötä syntyneet Lean-menetelmät ovat lähtöisin toisen maailmansodan jälkeisestä Japanista. Sodan jälkeen oli puutetta paitsi materiaaleista, myös ihmisten voimavaroista sekä oikeastaan kaikista toiminnan edellytyksistä, joita perinteinen teollisuuden massatuotanto olisi tarvinnut. Resursseja ei siis ollut hukattavaksi.

Tätä ajatusta vaali Toyotan pääinsinööri, Taichii Ohno. Japanin omintakeinen markkina, jonne tarvittiin autoja monenlaiseen tarpeeseen, mutta suhteellisen pienissä määrin, asetti autotehtaalle haasteen. Kustannuksia oli saatava pienemmiksi, mutta samalla piti saada tuotettua kattava valikoima erilaisia autoja pienissä erissä. Ohno perehtyi yhdysvaltalaiseen massatuotantoon ja totesi sen sisältävän aivan liiaksi hukkaa. Toisin sanoen asiakas ei saanut lisäarvoa autonvalmistusprosessin monimutkaisuudesta. Siksi hän halusi yksinkertaistaa ja tehostaa Toyotan prosesseja.

Metodin keskiöön nousi tiimityö tiiminvetäjineen. Oleellista työskentelytavassa oli se, että aina, jos auton valmistuksen missään vaiheessa nousi eteen ongelma, koko tiimi ratkoi asiaa yhdessä. Lopuksi koko tiimin tehtävänä oli miettiä, millä tavalla prosessia voitaisiin parantaa. Etsittiin ongelman juurisyy ja keino korjata ongelma siten, ettei sitä enää esiintyisi. Japanilaiseen tapaan menetelmät hiottiin lopulta niin täydellisiksi kuin mahdollista.

Näin saivat alkunsa Lean-menetelmät. Nykyään Lean-menetelmiä sovelletaan menestyksellisesti kaikenlaisissa organisaatioissa: teollisuudessa, palvelualoilla, hallinnossa, terveydenhuollossa, puolustussektorilla sekä taide- ja tiedeorganisaatioissa.

Lean-menetelmien ajatus pähkinänkuoressa tänään

 1. Ymmärretään asiakkaan näkökulma ja erityisesti se, millaisesta palvelusta tai tuotteesta hän kokee saavansa arvoa.
 2. Tunnistetaan yrityksessä ns. arvovirta, jossa tuo arvo tuotetaan. Tämä tapahtuu tarkastelemalla prosesseja siten, että niistä tunnistetaan arvoa lisäävät ja lisäämättömät vaiheet.
 3. Kun arvovirta on analysoitu, siitä poistetaan pullonkaulat, haitallinen vaihtelu ja hukka sekä parannetaan joustavuutta vastata nopeasti muuttuvaan asiakastarpeeseen. Erityyppisiä hukan päälajeja on kolme: toiminnalliset hukat, ylikuormitus ja kuormituksen epätasapaino.
 4. Organisoidaan ja resursoidaan kehittämistoiminnan johtaminen ja arjen toteutus kaikilla organisaation tasoilla.

Lean-ajattelun mukaan kaikki, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa, on hukkaa. Moni yllättyy siitä, että hyvin usein arvoa lisäävän osuuden yrityksessä todetaan olevan vain 0,5 - 5 % kokonaisajasta. Kiinnostuitko kuulemaan, olisiko yrityksessänne varaa parantaa?

Kun yrityksenne kaipaa muutosta ja haluaa hyödyntää koko potentiaalinsa

Me NPI:llä olemme erikoistuneet koko organisaation laajuiseen muutokseen valmentamiseen. Lean-ajattelun ytimessä on koko organisaation osallistaminen tehokkuuden kasvattamiseen. Me autamme, kun

 • tarvitaan nykytilan arviointi ja suunnitelma Lean-menetelmien käyttöönotolle
 • halutaan tunnistaa ja ymmärtää, mikä tuottaa arvoa asiakkaalle
 • tarvitaan apua arvovirran kuvaamiseen
 • on syytä mitata asiakkaalle arvon tuottamisen onnistumista
 • halutaan taata jokaiselle organisaation jäsenelle taidot ja mahdollisuus osallistua yrityksen prosessien kehittämistoimiin.

Ota yhteyttä jo tänään. Sangen osuvasti päämajamme sijaitsee osoitteessa Hukankuja 7, Turussa. Varaa meiltä aika ja aloita yrityksenne matka kohti todellista tehokkuutta!

Lue tästä tyytyväisten asiakkaidemme ajatuksia.

Ota yhteyttä