Slider

Prosessien kehittäminen

Ongelmana toimimattomat prosessit? Nordic Process Improvement on yrityksesi mukana prosessien kehittämisen jokaisessa vaiheessa. Me valmennamme yrityksenne kehittämään prosessejanne niin, että fokus on asiakastarpeen täyttämisessä ja että kehittämisellä saavutetaan mitattavia tuloksia.

Ota yhteyttä

Prosessien kehittäminen alkaa asiakastarpeiden ja -vaatimuksien ymmärtämisestä

Lähtökohtana prosessien kehittämisessä on selkeä ymmärrys siitä, mitä asiakastarpeita ja -vaatimuksia prosessi täyttää ja millä onnistunutta tuotosta mitataan. Prosessin suorituskykyä ja sen tuotoksena syntynyttä arvoa pitää aina tarkastella asiakasnäkökulmasta. On tärkeää ymmärtää, että erilaisia asiakassegmenttejä voi olla useita: ulkoisten asiakkaiden lisäksi sisäisiä asiakkaita ja muita tärkeitä osapuolia, joita prosessi palvelee.

Seuraava vaihe on arvoketjun muodostaminen ja prosessien kuvaaminen valittuja menetelmiä käyttäen. Sinänsä ei ole olennaista se, millä tekniikoilla tai ohjelmistoilla kuvaus tehdään, vaan se, että kuvaamiseen osallistetaan toimijoita ja asiantuntijoita niin, että prosessin todellinen nykytilanne saadaan esille. Tarkastelussa kannattaa painottaa koko tekemisen ketjun läpäisevää virtaustehokkuutta.

Arvoketjun kuvaaminen mahdollistaa prosessissa olevien pullonkaulojen ja ongelmakohtien tunnistamisen ja priorisoinnin. Usein mehevimmät kehittämismahdollisuudet liittyvät prosessin eri vaiheista vastaavien yksiköiden, siilojen tai funktioiden rajapintoihin ja kaikkien saumattomaan yhteistyöhön asiakastarpeen täyttämisessä. Nykytilan ja siihen liittyvien ongelmakohtien ollessa kaikille selkeitä, voidaan muodostaa yhteinen tavoitetila ja selkeä toimenpidesuunnitelma, jotta siihen päästään.

Kun kapeikot on saatu avarrettua ja suurimmat ongelmakohdat poistettua, siirretään fokus hukan poistamiseen sekä haitallisen vaihtelun vähentämiseen koko prosessin laajuisesti.

Autamme asiakkaitamme prosessien kehittämisessä aina asiakastarpeiden tunnistamisesta hukan poistamiseen.

Ota yhteyttä prosessien kehittämisestä

NPI - meistä - NORDIC PROCESS IMPROVEMENT

Millaiset asiat ovat oleellisia prosessien kehittämisessä?

Prosessien kehittäminen on aina muutosmatka, jossa muutosjohtamisella on tärkeä rooli onnistumisessa. Ilman ihmisten osallistamista ja läpinäkyvää, dataan perustuvaa työskentelyotetta haluttujen uudistusten jalkautus kestää pitkään tai se voi jopa epäonnistua.

Kehitettävän prosessin tai arvoketjun laajuudesta ja tarvittavan muutoksen suuruudesta riippuen on käytössä monia erilaisia keinoja:

  • Rajatuissa kohteissa riittävät usein yksinkertaiset juurisyytyökalut ja havainnoiva hukkajahti, jota toteutetaan etulinjassa muun työn ohessa.
  • Laajemmissa prosesseissa hanke yleensä projektoidaan ja toteutetaan esimerkiksi LSS-projektina tai vaihtoehtoisesti osallistavilla prosessisimulaation menetelmillä.
  • Kokonaisia liiketoimintoja tai monipolvisia palvelu-, hoito- tai toimitusprosesseja kehitettäessä käynnistetään transformaatiohanke, joka jakautuu useisiin osaprojekteihin ja vaiheisiin.

Yritysjohdon kiinnostus prosessien kehittämiseen on kaiken a ja o.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää, miten yrityksesi prosesseja on mahdollista tehostaa? Ota yhteyttä!

Kun haluat varmistaa, että yrityksesi erilaiset liiketoiminnan prosessit tuottavat eikä mitään tehdä turhaan, ota yhteyttä meihin.

Räätälöimme kehitysohjelmat ja uudistettujen toimintamallien jalkautuksen yrityskohtaisesti. Aloita matkanne kohti parempaa huomista jo tänään.

Tervetuloa tutustumaan sujuvien prosessien maailmaan!

Ota yhteyttä