Kehittämistoiminnan johtaminen on Lean-ajattelun puuttuva pala

Lean-työkalut helpottavat arkea ja auttavat resurssien kohdentamisessa

Kokonaisvaltainen tiedon hyödyntäminen antaa parhaan lopputuloksen

Miten varmistetaan jatkuva kehitys, kun Lean–menetelmät on otettu käyttöön?

Lean-menetelmiä on jo pitkään käytetty operatiivisen toiminnan tehostamisessa, aluksi tuotannollisessa ympäristössä ja nykyään laajalti palveluiden kehittämisessä. Yhä useampi yritys käyttää strategian jalkauttamiseen Hoshin Kanri -ajattelua, jossa keskitytään muutaman läpimurtotavoitteen varmistamiseen. Mutta entä yrityksen kehittämisen johtaminen? Miten varmistetaan, että osaaminen ja prosessit pysyvät mukana jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä?

Toimintaa on tehostettu ja toimenpiteitä on jalkautettu, mutta johtaako kukaan kehittämistä?

Koulutuksissa ja yritysten workshopeissa kysytään usein, mitä tehdä sen jälkeen, kun Lean – menetelmät on otettu käyttöön. Vaikka lähtökohta on ollut toiminnan tehostamisessa, todellinen tarve on usein syvemmällä, kehittämistoiminnan ohjaamisessa.

Usein johtajat kertovat energiansa menevän jatkuvaan kiireeseen ja tulipalojen sammuttamiseen. Aikaa jää liian vähän strategiseen pohdintaan ja rakenteiden uudistamiseen. Monissa yrityksissä selkeästi johdettu kehitysportfolio puuttuu. Tai projektien hallinnointi on annettu kehityspäällikön tehtäväksi, mutta ilman riittävää mandaattia. Projektisalkun omistaja kirjaa liiketoimintojen irrallisia hankkeita, mutta ei pysty johtamaan niitä kokonaisuutena tukien yrityksen strategiaa. Aina ei ole edes selvää, kuka koordinoi kehittämisideoiden prioriteetteja tai varmistaa niiden toteuttamiskelpoisuuden.

Vaikka teemme oikeita asioita ja valintoja, se ei riitä. Toimintaympäristömme nopea muutos edellyttää meiltä jatkuvaa kehittymistä. Kuvaava esimerkki muutoksen nopeudesta löytyy Lontoon pankkimaailmasta. Vuonna 2019 ympäristöasioista ei puhuttu juuri missään, mutta jo seuraavana vuonna vastuullisuus nousi tärkeäksi teemaksi. Seuraavan kahden vuoden aikana luotiin kokonaan uusi EU-taksonomian kriteeristö, minkä ensimmäinen asetus astui voimaan vuoden 2022 alussa. Ympäristöluokitus antaa nykyään olennaiset raamit sijoittamiselle Euroopassa ja ohjaa pääomia ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin. Koko investointikulttuuri muuttui käsittämättömän nopeasti Cityn liituraitaisten kokouspöytien ympärillä!

Kehittämistoiminnan johtaminen on Lean-ajattelun ratkaiseva puuttuva pala

Miten voimme tehostaa toimintaa pienin askelin joka päivä, tai tehdä isompia parannuksia säännöllisin väliajoin? Johdammeko oikealla tiedolla ja osaammeko käyttää tätä dataa päivittäisen toiminnan kehittämisessä? Luommeko edellytykset ideoiden hyödyntämiselle ja organisaation innovoinnille?

Entä asiakkaan ääni? Vastaako osaamisemme asiakkaittemme vaatimuksia? Mitkä ovat meidän läpimurtoprojektimme - Must Win Battlet?

Entä mihin ei kannata käyttää voimavaroja juuri tällä hetkellä?

Vastaukset löytyvät kehittämistoiminnan johtamisesta. Se on yritykselle yhtä tärkeää kuin hyvä strategia tai erinomainen operatiivinen kyvykkyys. Systemaattisen kehittämistoiminnan avulla yritykset pystyvät luomaan pysyvän kilpailuedun ja varmistamaan pääsyn tavoitteisiinsa.

Johtamisrakenteet tukevat kehittämistä osaltaan. Ne muokkaavat työntekijöiden ajattelutapaa ja toimintaa, pitkällä aikavälillä koko toimintakulttuuria. Parhaissa yrityksissä kehittämisen painopisteet valitaan yhdessä työntekijöitten kanssa. Heillä, joilla on suora kosketus asiakkaisiin, on myös paras ymmärrys asiakkaan tarpeista.

Arjessa johtamisen sietämätön vaikeus – tieto auttaa

Yritysten hallitukset, toimitusjohtajat ja johtoryhmät pohtivat, miten hyödyntää rajallisia resursseja parhaiten. Globaali tarjonta, helppo tiedon saaminen ja välittömät toimitukset antavat ostajille paljon vaihtoehtoja. Kilpailutukset ovat arkipäivää ja ennen niin turvalliset kotimarkkinat ovat nyt avoimina kansainvälisille kilpailijoille ja sijoittajille. Miten yritystä olisi johdettava niin, että pärjättäisiin markkinoilla ja päästäisiin asetettuihin tavoitteisiin?

Arkitodellisuudessa tiedon kulussa on puutteita, työkalut eivät riittävästi tue toimintaa, muutosvastarinta on kovaa ja työntekijät elävät vielä vanhassa ajatusmaailmassa, vaikka uusi todellisuus vaatii jo maailmanluokan kilpailukykyä.

Lean-sateenvarjo antaa toimivia ratkaisuja johtamisen eri osa-alueille. Vuosikymmenten aikana hiottuja työkaluja ja muutosjohtamisen menetelmiä löytyy niin strategian jalkauttamiseen, operatiivisen kyvykkyyden luomiseen, jatkuvan parantamiseen ja kaikkien mukaan ottamiseen arjessa.

Näihin peruspilareihin tukeutuen yrityksen toimintaa voi kehittää systemaattisesti ja pysyvästi. Leanin seuraava kehitysaskel voi hyvinkin olla kokonaisvaltainen tiedon käyttö parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa? Voit kysyä lisää palveluistamme, varata ajan ilmaiseen konsultaatioon tai jättää meille yhteydenottopyynnön.  Lisätietoja antaa

  Juhani Vuola

  Partner, LSS Black Belt.
  Johtamisjärjestelmät ja strategian jalkauttaminen, tuotannon kehittäminen hands-on, Opex, Lean, QEHS ja vastuullisuus, mentorointi, interim.

  +358 40 7060 391
  juhani@npi.fi

   

  Asiakaspalaute

  Kiitos tuloksellisesta yhteistyöstä ja tuesta. Saimme ohjelman suunnittelusta, räätälöinnistä ja yhteistyöstä ylimmän johdon kanssa tosi positiivista palautetta.