Slider

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nordic Process Improvement Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 25.5.2018

Viimeisin muutos 14.10.2022

Nordic Process Improvement Oy toimii sekä henkilöiden että yritysten kanssa. Nordic Process
Improvement Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa
kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Nordic Process Improvement Oy:n käsittelemiin
henkilötotietoihin.

Tietosuojaseloste sisältää Nordic Process Improvement Oy:n asiakasrekisterin selosteen sekä
asiakasrekisteriä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan Nordic Process Improvement Oy:n asiakkaiden ja
sidosryhmien tietojen käsittelystä.
Asiakasrekisterin muut tiedot sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista, evästeistä ja tietoturvasta.

Asiakasrekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä
Nordic Process Improvement Oy, Hukankuja 7 20880 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mika Koivisto, mika@npi.fi +358407096439

3. Rekisterin nimi
Nordic Process Improvement Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri,
verkkopalvelun käyttäjärekisteri, osakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nordic Process Improvement Oy:n asiakas-, asiointi- tai
sidosryhmäsuhde tai muu asiallinen yhteys sekä suostumus tai toimeksianto. Tietojen käsittelyn
tarkoituksena on toteuttaa Nordic Process Improvement Oy:n tarkoitukseen liittyvä palvelutoimintaa
kuten asiakkaan tilaamien tuotteiden laskutus ja toimittaminen sekä mahdollinen viestintä ja
markkinointi eri kanavissa.
Nordic Process Improvement Oy käyttää tietoja käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai
operatiivisessa toteuttamisessa Nordic Process Improvement Oy:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä
tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintiedot sekä mut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset tiedot.
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Osoite-, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot (laskutus-,
    toimitusosoite)
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta tilausvaiheessa. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta niitä voidaan luovuttaa
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman erillistä lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. sivuillemme saavuttaessa ilmoitamme asian seuraavasti
Käytämme evästeitä
Tämä verkkosivusto tallentaa tietoja, kuten evästeitä, sivuston tärkeiden toimintojen sekä markkinoinnin,
personoinnin ja analytiikan mahdollistamiseksi. Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.