PALVELUMME

Mukanasi onsite ja online

Slider

Monipuoliset palvelut liiketoiminnan kehittämiseen

NPI:n toiminnan painopiste on operatiivinen erinomaisuus, kyky toteuttaa suunniteltu liiketoiminta tehokkaasti ja kilpailukykyisesti ja täyttää tunnistettu asiakastarve parhaalla mahdollisella tavalla.

Me emme ole strategy advisor, mutta olemme usein mukana johtamisen ja muutostilanteen vaatimien uudenlaisten toimintatapojen ja johtamiskäytänteiden kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Erinomaisesti toimivat prosessit ja hyvät tiedot omasta tekemisestä mahdollistavat tilanteen vaatiessa myös strategisen uudelleenasemoinnin.

Palvelujemme painopiste on kehittämistoiminnan johtamisessa, jatkuvan parantamisen kulttuurin juurruttamisessa ja tietysti arjen ongelmien ratkaisemisessa, kentällä, yhdessä asiakasyrityksen asiantuntijoiden kanssa.

Kysy lisää!

Tutustu palveluihimme:

Koulutuksia kehittämistehtävän, -roolin ja osaamistarpeen mukaan. Asiakaskohtaisesti räätälöiden.
Prosessien osallistava kehittäminen ja ongelmien ratkaisemisen fasilitointi. Energisoivasti ja tuloshakuisesti, yhteistyössä.
Ylimmän johdon ja kehittämisohjelmien vetämisestä vastuussa olevien tukeminen. Kumppani ja valmentaja käytössäsi.
Käytännön kehittämistehtävien ja muutoshankkeiden tekeminen. Kädet savessa, vastuuta kantaen, yhdessä asiantuntijatiimin kanssa.
Ammattilaisen osaamista, käytännön tukea tilastolliseen ajatteluun ja tiedolla johtamiseen.

Miten eteenpäin?

Kehitysprojekti voi lähteä liikkeelle esimerkiksi ylhäältä alaspäin, tunnistaa strategiset läpimurtotarpeet, pilkkoa ne ohjelmiksi ja projekteiksi ja toteuttaa muutoshankkeet hankeportfoliossa. Tai sitten valita etulinjan voimaannuttamisen ja pienten askelten jatkuvan parantamisen tie – alhaalta ylös, perustuksia luoden ja arjen hukkaa poistaen.

Etenemismalleihimme liittyy hyvin usein systeemiajattelua ja systemaattista ongelmanratkaisua tukevien menetelmien hyödyntäminen. Jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltaminen on mielestämme sydän koko oppivan organisaation käsitteelle ja pysyvälle uusiutumiskyvylle. Yrityskohtaiset kehitysohjelmat ja jalkautuksen toimeenpanon räätälöimme aina asiakaskohtaisesti.

Vaativissa ongelmanratkaisutarpeissa ja kehittämisprojekteissa käytämme DMAIC-tiekartan tarjoamaa viiden vaiheen etenemismallia. Tarjoamiemme koulutusten ja valmennusten ytimen muodostaakin monesti juuri DMAIC.

D = Määritä
M = Mittaa
A = Analysoi
I = Paranna
C = Varmista
Lean Six Sigma Road Map

Laaja osaamisemme takaa personoidun kokonaisuuden

Tunnemme useita satoja erilaisia tekniikoita ja menetelmiä liittyen erilaisten kehittämismantrojen työkalupakkeihin (kuten Lean, Six Sigma, LSS, WCM, OPEX, JIT, JOT, XPS, Agile). Yhdistämme ja sovellamme näitä asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Viesti kirkkaana. Tavoite- ja tuloshakuisesti!

Koulutukset ja valmennukset

Koulutuksia kehittämistehtävän, -roolin ja osaamistarpeen mukaan. Asiakaskohtaisesti räätälöiden.

Lean

Lean perusteet käytännössä: fokuksessa esimerkiksi virtaus, arvo ja hukka, läpimenoajat, vaihtelu, pullonkaulat, varastotasot tai tuottavuus. Aina asiakastarpeen mukaisesti.
Lean syventävät koulutukset: keskittyen toiminnan vakiinnuttamiseen, laatutason nostoon, joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, ketteryyden lisäämiseen tai virtauksen parantamiseen. Busineksen tarpeen mukaan.
Työkaluvalmennukset ja menetelmäkoulutukset, esimerkiksi: 5S, Visuaalinen johtaminen, Standard Work, Gemba Walk, PDCA ja A3, Kaizen Event… kysy lisää…!

Lue lisää Lean-koulutuksista

 

Lean Six Sigma

• Lean Six Sigma -tietoiskut
• Lean Six Sigma Yellow Belt, 2–4 päiväiset valmennukset
• Lean Six Sigma Green Belt, 10–11 päiväiset valmennukset
• Lean Six Sigma GB2BB, 10–12 päivän jatkovalmennukset
• Lean Six Sigma Black Belt, 22 päivän valmennukset (suosittelemme GB ja GB2BB polkua)
• LSS Champion, 1–4 päiväiset johdon valmennukset

Design for Six Sigma

• Design for Six Sigma Green Belt, 11–12 päivän ohjelmat. Tavoitteena tuotekehitysosaamisen ja -prosessin tehostaminen.

Lisätietoja Lean Six Sigma -koulutuksista

 

Johtamisjärjestelmät

• Johtamisjärjestelmien rakentaminen ja arviointi (huomioiden esimerkiksi ISO, EFQM, Shingo tai ”XPS” -mallit)

Lue lisää johtamisjärjestelmistä

Kehittämistyöpajat

Prosessien osallistava kehittäminen ja ongelmien ratkaisemisen fasilitointi. Energisoivasti ja tuloshakuisesti, yhteistyössä.

• Prosessien ja arvoketjujen kuvaaminen työpajoissa
• Prosessisimulaatiot ja sessiot yhteisen kehitysymmärryksen tuottamiseen
• Osallistavat kehittämistyöpajat, Kaizen Eventit
• Innovaatiotyöpajat uusiutumiseen, luovat aivoriihet
• Riskienhallinnan ja -analysoinnin työpajat
• Verkoston kehittäminen, yhteistyöhankkeet toimittajien kanssa

Tutustu prosessien kehittämiseen tarkemmin

Johdon coaching

Ylimmän johdon ja kehittämisohjelmien vetämisestä vastuussa olevien tukeminen. Kumppani ja valmentaja käytössäsi.

• Kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys toiminnan arvoketjuista ja systeemisyydestä
• Kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi – kulttuurimuutoksen toteuttaminen
• Oman organisaation Opex / Lean jalkautuksen suunnittelu ja toimeenpanon tuki
• Strategian tehokas jalkauttaminen, Hoshin Kanri -menetelmien käyttöönotto
• Kehittämistarpeiden tunnistaminen, projektien valinta ja asettaminen
• LSS Deploymentin sparraus – miten saamme eniten irti koulutuksista

Lue lisää johdon valmennuksesta

Projektien toteutus

Käytännön kehittämistehtävien ja muutoshankkeiden tekeminen. Kädet savessa, vastuuta kantaen, yhdessä asiantuntijatiimin kanssa.

• LSS kehitysprojektien projektipäällikkönä toimiminen
• Laajempien transformaatiohankkeiden vetäminen
• Alihankkijaverkostoon suunnattujen ohjelmien vetäminen
• Määräaikainen kehitysjohtaja käyttöösi edistämään LSS tai Opex hankkeitasi

Asiantuntijatuki

Ammattilaisen osaamista, käytännön tukea tilastolliseen ajatteluun ja tiedolla johtamiseen.

• Liiketoimintaa tukevan mittariston rakentaminen, BI
• Datan kerääminen ja muokkaaminen, tehokkaasti ja ”rikkaasti”
• Graafinen ja tilastollinen analyysipalvelu
• DOE ja FMEA tuki
• Minitabin käyttäminen tehokkaasti
• Mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
• Toleranssiketjujen määrittäminen